Tell me culture Nordplus project

Finansējuma programma: Nordplus Horizontal

Projekta numurs: NPHZ-2024/10158

Projekta ilgums: 1.09.2024.-31.08.2026.

Partneri: Latvija, Igaunija, Somija, Zviedrija.

Mērķis:

Uzlabot vietējās valodas prasmes, apgūstot tās caur vietējo tūrismu, kultūras mantojumu un stāstītprasmi. Vienlaikus tiek raisīta interese par sava novada un valsts vēsturi, tādējādi pievēršot īpašu uzmanību mazāk zināmiem apskates objektiem.

Sasniedzamie rezultāti:

  • Papildināts vietējā tūrisma piedāvājums Latvijā, Somijā, Igaunijā un Zviedrijā, popularizējot mazāk zināmas vietas, jo sevišķi lauku reģionos;
  •  Pilnveidots mācību materiālu piedāvājums jauniešiem un izglītības iestādēm, papildinot to ar vietējās leģendās balstītiem stāstītprasmes un interaktīviem teksta izpratnes uzdevumiem;
  • Iedzīvinātas vietejās leģendas un stāsti;
  • Tematiskās ekskursijas projekta ietvaros.